തങ്കത്തിങ്കൾക്കിളിയായ് കുറുകാം - Thankathinkal song lyrics in malayalam

Thankathinkal song lyrics in malayalam - തങ്കത്തിങ്കൾക്കിളിയായ് കുറുകാം

Thankathinkal song lyrics in malayalam is one of the famous ever hit malayalam song.Hope all our readers can enjoy with this thankathinkal lyrics malayalam listed below.

Thankathinkal song lyrics in malayalam

Movie- Indraprastham

Directed by-Haridas

Produced by-Premkumar Marath

Written by-Robin Thirumala

Starring -Mammootty-Simran-Vikram-Devan-Prakash Raj

Music by-Vidyasagar

Cinematography-Sanjeev Shankar

Edited by-K. Sankunny

Release date-23 August 1996

Running time-139 minutes

Country-India

Language-Malayalam


Thankathinkal song lyrics


തങ്കത്തിങ്കൾക്കിളിയായ് കുറുകാം

താരത്തൂവൽ മെനയാം നനയാം
നീരാടിയാടും നിറസന്ധ്യയിൽ
തങ്കത്തിങ്കൾക്കിളിയായ് കുറുകാം
താരത്തൂവൽ മെനയാം നനയാം
നീരാടിയാടും നിറസന്ധ്യയിൽ
വണ്ടുലഞ്ഞ മലർ പോലെ
വാർനിലാവിനിതൾ പോലെ
നെഞ്ചിനുള്ളിലൊരു മോഹം

അതിനിന്ദ്രനീല ലയഭാവം

കുങ്കുമമേഘം കുളിരു കോർക്കുമൊരു
മഞ്ഞല പോലെയുലാവാം
അമ്പിളിനാളം പതിയെ മീട്ടുമൊരു
തംബുരു പോലെ തലോടാം
തങ്കത്തിങ്കൾക്കിളിയായ് കുറുകാം
താരത്തൂവൽ മെനയാം നനയാം
നീരാടിയാടും
നിറസന്ധ്യയിൽ


ദൂരെയാരോ പാടുകയാണൊരു ദേവഹിന്ദോളം

ഉള്ളിനുള്ളിൽ പ്രണയസരോദിൻ
സാന്ദ്രമാം നാദം
കാതിൽ മെല്ലെ കിക്കിളി
കൂട്ടും ചില്ലുലോലാക്കിൽ
കാതരസ്വരമന്ത്രമുണർത്തും ലോലസല്ലാപം
ഒരുകോടി സൂര്യമണി തേടി
തെളിവാനിൽ മെല്ലെ ഉയരാൻ വാ
ശിശിരം പകരും പനിനീർമഴയിൽ
വെറുതെ നനുനനയുമ്പോൾ
ധിത്തന ധിത്തന ധിരന ധീം ധിരന
ധിത്തന ധിത്തന ധിരന
ധിത്തന ധിത്തന ധിരന ധീം ധിരന
ധിത്തന ധിത്തന ധിരന

തങ്കത്തിങ്കൾക്കിളിയായ് കുറുകാം

താരത്തൂവൽ മെനയാം നനയാം
നീരാടിയാടും നിറസന്ധ്യയിൽ


പാൽ ചുരത്തും പൗർണ്ണമിവാവിൻ

പള്ളിമഞ്ചത്തിൽ
കാത്തിരിക്കും കിന്നരിമുത്തേ
നീയെനിക്കല്ലേ
പൂത്തു നിൽക്കും പുഞ്ചിരിമൊട്ടിൽ
നുള്ളിനോവിക്കാൻ
കൈതരിക്കും കന്നിനിലാവേ നീ കിണുങ്ങല്ലേ
തനിയെ തെളിഞ്ഞ മിഴിദീപം
പതിയെ അണഞ്ഞൊരിരുൾ മൂടാം
മുകിലിൻ തണലിൽ കനവിൻ പടവിൽ
മഴവിൽച്ചിറകേറുമ്പോൾ
ധിത്തന ധിത്തന ധിരന ധീം ധിരന
ധിത്തന ധിത്തന ധിരന
ധിത്തന ധിത്തന ധിരന ധീം ധിരന
ധിത്തന ധിത്തന ധിരന

തങ്കത്തിങ്കൾക്കിളിയായ് കുറുകാം

താരത്തൂവൽ മെനയാം നനയാം
നീരാടിയാടും നിറസന്ധ്യയിൽ
വണ്ടുലഞ്ഞ മലർ പോലെ

വാർനിലാവിനിതൾ പോലെ
നെഞ്ചിനുള്ളിലൊരു മോഹം
അതിനിന്ദ്രനീല ലയഭാവം
കുങ്കുമമേഘം കുളിരു കോർക്കുമൊരു
മഞ്ഞല പോലെ ഉലാവാം
അമ്പിളിനാളം പതിയെ മീട്ടുമൊരു
തംബുരു പോലെ തലോടാം
Hope you all enjoy the Thankathinkal song lyrics in malayalam.

Comments

Popular posts from this blog

Kaathil thenmazhayayi song lyrics in malayalam - കാതില്‍ തേന്‍ മഴയായ്‌

Malare mounama song lyrics in malayalam - മലരേ.. മൗനമാ.

വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്ക - Vaseegara Song Lyrics in Malayalam