തങ്കത്തിങ്കൾക്കിളിയായ് കുറുകാം - Thankathinkal song lyrics in malayalam

Thankathinkal song lyrics in malayalam - തങ്കത്തിങ്കൾക്കിളിയായ് കുറുകാം

Thankathinkal song lyrics in malayalam is one of the famous ever hit malayalam song.Hope all our readers can enjoy with this thankathinkal lyrics malayalam listed below.

Thankathinkal song lyrics in malayalam

Movie- Indraprastham

Directed by-Haridas

Produced by-Premkumar Marath

Written by-Robin Thirumala

Starring -Mammootty-Simran-Vikram-Devan-Prakash Raj

Music by-Vidyasagar

Cinematography-Sanjeev Shankar

Edited by-K. Sankunny

Release date-23 August 1996

Running time-139 minutes

Country-India

Language-Malayalam


Thankathinkal song lyrics


തങ്കത്തിങ്കൾക്കിളിയായ് കുറുകാം

താരത്തൂവൽ മെനയാം നനയാം
നീരാടിയാടും നിറസന്ധ്യയിൽ
തങ്കത്തിങ്കൾക്കിളിയായ് കുറുകാം
താരത്തൂവൽ മെനയാം നനയാം
നീരാടിയാടും നിറസന്ധ്യയിൽ
വണ്ടുലഞ്ഞ മലർ പോലെ
വാർനിലാവിനിതൾ പോലെ
നെഞ്ചിനുള്ളിലൊരു മോഹം

അതിനിന്ദ്രനീല ലയഭാവം

കുങ്കുമമേഘം കുളിരു കോർക്കുമൊരു
മഞ്ഞല പോലെയുലാവാം
അമ്പിളിനാളം പതിയെ മീട്ടുമൊരു
തംബുരു പോലെ തലോടാം
തങ്കത്തിങ്കൾക്കിളിയായ് കുറുകാം
താരത്തൂവൽ മെനയാം നനയാം
നീരാടിയാടും
നിറസന്ധ്യയിൽ


ദൂരെയാരോ പാടുകയാണൊരു ദേവഹിന്ദോളം

ഉള്ളിനുള്ളിൽ പ്രണയസരോദിൻ
സാന്ദ്രമാം നാദം
കാതിൽ മെല്ലെ കിക്കിളി
കൂട്ടും ചില്ലുലോലാക്കിൽ
കാതരസ്വരമന്ത്രമുണർത്തും ലോലസല്ലാപം
ഒരുകോടി സൂര്യമണി തേടി
തെളിവാനിൽ മെല്ലെ ഉയരാൻ വാ
ശിശിരം പകരും പനിനീർമഴയിൽ
വെറുതെ നനുനനയുമ്പോൾ
ധിത്തന ധിത്തന ധിരന ധീം ധിരന
ധിത്തന ധിത്തന ധിരന
ധിത്തന ധിത്തന ധിരന ധീം ധിരന
ധിത്തന ധിത്തന ധിരന

തങ്കത്തിങ്കൾക്കിളിയായ് കുറുകാം

താരത്തൂവൽ മെനയാം നനയാം
നീരാടിയാടും നിറസന്ധ്യയിൽ


പാൽ ചുരത്തും പൗർണ്ണമിവാവിൻ

പള്ളിമഞ്ചത്തിൽ
കാത്തിരിക്കും കിന്നരിമുത്തേ
നീയെനിക്കല്ലേ
പൂത്തു നിൽക്കും പുഞ്ചിരിമൊട്ടിൽ
നുള്ളിനോവിക്കാൻ
കൈതരിക്കും കന്നിനിലാവേ നീ കിണുങ്ങല്ലേ
തനിയെ തെളിഞ്ഞ മിഴിദീപം
പതിയെ അണഞ്ഞൊരിരുൾ മൂടാം
മുകിലിൻ തണലിൽ കനവിൻ പടവിൽ
മഴവിൽച്ചിറകേറുമ്പോൾ
ധിത്തന ധിത്തന ധിരന ധീം ധിരന
ധിത്തന ധിത്തന ധിരന
ധിത്തന ധിത്തന ധിരന ധീം ധിരന
ധിത്തന ധിത്തന ധിരന

തങ്കത്തിങ്കൾക്കിളിയായ് കുറുകാം

താരത്തൂവൽ മെനയാം നനയാം
നീരാടിയാടും നിറസന്ധ്യയിൽ
വണ്ടുലഞ്ഞ മലർ പോലെ

വാർനിലാവിനിതൾ പോലെ
നെഞ്ചിനുള്ളിലൊരു മോഹം
അതിനിന്ദ്രനീല ലയഭാവം
കുങ്കുമമേഘം കുളിരു കോർക്കുമൊരു
മഞ്ഞല പോലെ ഉലാവാം
അമ്പിളിനാളം പതിയെ മീട്ടുമൊരു
തംബുരു പോലെ തലോടാം
Hope you all enjoy the Thankathinkal song lyrics in malayalam.

Comments

  1. At least 9 토토사이트 independent research demonstrate that drawback gamblers generate anywhere from 30 to 60 percent of complete playing revenues. Key elements driving the web playing market progress embody increasing investment in online playing and the rising number of live casinos throughout the globe. Leading players in the online playing market are centered on continuous improvements to distinguish and personalize their product choices for potential customers. Mergers and acquisitions, product launches, and partnerships are the primary strategies these companies adopt to establish and compete in the playing market. Europe dominated the market in 2021 with a market measurement of USD 23.sixty three billion. The development may be ascribed to the legalization of playing in various European international locations, including Italy, Malta, France, Spain, and Germany.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ - Vishnu sahasranamam lyrics in kannada

Onapattin thalam thullum lyrics in malayalam - ഓണപ്പാട്ടിൻ താളം തുള്ളും തുമ്പപ്പൂവേ

വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്ക - Vaseegara Song Lyrics in Malayalam