నారాయణ స్తోత్రం - Sri lakshmi narayana hrudayam stotram in telugu lyrics

Sri lakshmi narayana hrudayam stotram in telugu lyrics - నారాయణ స్తోత్రం


Hope you all enjoy the below Sri lakshmi narayana hrudayam stotram in telugu lyrics.It will be helpful for narayana stotram in telugu searched readers.

Sri lakshmi narayana hrudayam stotram in telugu lyrics

Lakshmi narayana hrudayam stotram in telugu

నారాయణ స్తోత్రం


నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే


కరుణాపారావార వరుణాలయ గంభీర నారాయణ

నవ నీరద సంకాశ కృత కలి కల్మష నాశ నారాయణ

యమునా తీర విహార ధృతకౌస్తుభ మణి హార నారాయణ

పీతాంబర పరిధాన సుర కళ్యాణ నిధాన నారాయణ


మంజుల గుంజాభూష మాయ మానుష వేష నారాయణ

రాధధరమధురసిక రజనికరకులతిలక నారాయణ

మురళీగాన వినోద వేదస్తుత భూపాద నారాయణ

వారిజ భూషాభరణ రాజీవ రుక్మిణీరమణ నారాయణ


నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే


జలరుహదలనిభనేత్ర జగదారంభక సూత్ర నారాయణ

పాతకరాజనీసంహార కరుణాలయ మాముద్ధర నారాయణ

అఘబకక్షయ కంసారే కేశవ కృష్ణ మురారే నారాయణ

హాటక నిభ పీతాంబర అభయం కురు మే మావార నారాయణ


నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే


దశరథ రాజకుమార దానవ మద సంహార నారాయణ

గోవర్ధనగిరిరమణ గోపీమానసహరణ నారాయణ

సరయూ తీర విహార సజ్జన రుషిమందార నారాయణ

విశ్వామిత్ర ముఖత్ర వివిధ పరాసుచరిత్ర నారాయణ


నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే


ధ్వజవజ్రాంకుశపాద ధరణీసుతసహమోద నారాయణ

జనకసుతాప్రతిపాల జయ జయ సంస్మృతిలీల నారాయణ

దశరథ వాగ్ధ్రుతి భార దండకవన సంచార నారాయణ

ముష్టిక చాణూర సంహార ముని మానస విహార నారాయణ


నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే


వాలినిగ్రహశౌర్య వరసుగ్రీవహితాచార్య నారాయణ

మాం మురళీ కర ధీవర పాలయ పాలయ శ్రీధర నారాయణ

జలనిధి బంధన ధీర రావణ కంట(T) విదార నారాయణ

తాటకమర్దనరామ నటగుణ వివిధ ధనాడ్య నారాయణ


నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే


గౌతమపత్నీపూజన కరుణాఘనావలోకన నారాయణ

సంభ్రమసీతాకార సాకేతపురవిహార నారాయణ

ఆచలోద్ధ్రుతి చంచత్కర భక్తానుగ్రహ తత్పర నారాయణ

నైగమగానవినోద రక్షితసుప్రహ్లాద నారాయణ


నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే

Hope you all enjoy Sri lakshmi narayana hrudayam stotram in telugu lyrics.

Comments

Popular posts from this blog

Kaathil thenmazhayayi song lyrics in malayalam - കാതില്‍ തേന്‍ മഴയായ്‌

Malare mounama song lyrics in malayalam - മലരേ.. മൗനമാ.

വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്ക - Vaseegara Song Lyrics in Malayalam