കള്ളി പൂങ്കുയിലേ കന്നി തേന്മൊഴിയെ - Kalli poonkuyile lyrics in malayalam

Kalli poonkuyile lyrics in malayalam - കള്ളി പൂങ്കുയിലേ കന്നി തേന്മൊഴിയെ


Below all readers can find the Kalli poonkuyile lyrics in malayalam.hope you enjoy the Kalli poonkuyile lyrics in malayalam language.


Kalli poonkuyile lyrics in malayalam


Directed by-Priyadarshan

Produced by -N. Gopalakrishnan

Written by-Priyadarshan

Starring-Mohanlal-Shobana-Nedumudi Venu

Music by-Songs:-Berny-Ignatius

Score:-S. P. Venkatesh

Cinematography-K. V. Anand

Edited by-N. Gopalakrishnan

Production-company-Prasidhi Creations

Distributed by-Surya Cini Arts-Sudev Release

Release date -13 May 1994


Kalli poonkuyile malayalam lyrics


കള്ളി പൂങ്കുയിലേ കന്നി തേന്മൊഴിയെ
കാതിൽ മെല്ലെ ചൊല്ലുമോ
കള്ളി പൂങ്കുയിലേ കന്നി തേന്മൊഴിയെ
കാതിൽ മെല്ലെ ചൊല്ലുമോ
കാവതി കാക്കതൻ കൂട്ടിൽ
മുട്ടയിട്ടന്നൊരു നാൾ
കാനനം നീളെ നീ പാറിപ്പറന്നൊരു
കള്ളം പറഞ്ഞതെന്തേ
കള്ളി പൂങ്കുയിലേ കന്നി തേന്മൊഴിയെ
കാതിൽ മെല്ലെ ചൊല്ലുമോ..

മിന്നാര പൊൻകൂട്ടിൽ മിന്നുമാ പൊന്മുട്ട
കാകന്റെ എന്നു ചൊല്ലി
നിന്നെപ്പോലെ കാറ്റുമതേറ്റു ചൊല്ലി
നേരു പറഞ്ഞിട്ടും നെഞ്ഞു തുറന്നിട്ടും
കൂട്ടരും കൈവെടിഞ്ഞു
പിന്നെ പാവം കൂട്ടിൽ തളർന്നിരുന്നു
ആരാരോ ദൂരത്താരാരോ
ആലിൻ കൊമ്പത്തൊരോല കൂട്ടിൽ
നിന്നാലോലം പുഞ്ചിരിച്ചു
കള്ളി പൂങ്കുയിലേ കന്നി തേന്മൊഴിയെ
കാതിൽ മെല്ലെ ചൊല്ലുമോ..

ഊരാകെ തെണ്ടുന്നൊരമ്പല പ്രാവുകൾ
നാടാകെ പാടിയപ്പോൾ
കള്ളക്കഥ കാട്ടുതീയായ് പടർന്നു
കാകനെ സ്നേഹിച്ച കാവൽ പെൺപ്പൈങ്കിളി
കഥയറിയാതെ നിന്നു
പിന്നെ പിന്നെ കാതരയായ് കരഞ്ഞു
ആലോലം നീലപ്പൂങ്കാവിൽ നീയിന്നെൻ പുള്ളി
തൂവൽ പിച്ചി ചിഞ്ചില്ലം പുഞ്ചിരിച്ചു
കള്ളി പൂങ്കുയിലേ കന്നി തേന്മൊഴിയെ
കാതിൽ മെല്ലെ ചൊല്ലുമോ
കാവതി കാക്കതൻ കൂട്ടിൽ
മുട്ടയിട്ടന്നൊരു നാൾ
കാനനം നീളെ നീ പാറിപ്പറന്നൊരു
കള്ളം പറഞ്ഞതെന്തേ
കള്ളി പൂങ്കുയിലേ കന്നി തേന്മൊഴിയെ
കാതിൽ മെല്ലെ ചൊല്ലുമോ..

Hope you all enjoy the Kalli poonkuyile lyrics in malayalam.

Comments

Popular posts from this blog

Onapattin thalam thullum lyrics in malayalam - ഓണപ്പാട്ടിൻ താളം തുള്ളും തുമ്പപ്പൂവേ

വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്ക - Vaseegara Song Lyrics in Malayalam

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ - Vishnu sahasranamam lyrics in kannada