കൈതോലാ പായ വിരിച്ച് പായേലൊരു പറ നെല്ല് പൊലിച്ച് - Kaithola paya virichu lyrics in malayalam

Kaithola paya virichu lyrics in malayalam - കൈതോലാ പായ വിരിച്ച് പായേലൊരു പറ നെല്ല് പൊലിച്ച്

Through this post we listed below the Kaithola paya virichu lyrics in malayalam. Hope every readers can enjoy with Kaithola paya virichu lyrics in malayalam.

Kaithola paya virichu lyrics in malayalam


Kaithola paya virichu lyrics malayalam

ആ ആ ആ ഏ ഏ ഏ ഓ ഓ ഓ

കൈതോലാ പായ വിരിച്ച്, പായേലൊരു പറ നെല്ല് പൊലിച്ച്
കാതുകുത്താൻ എപ്പ വരും നിൻ്റമ്മാവന്മാർ പൊന്നേ
കാതുകുത്താൻ എപ്പ വരും നിൻ്റമ്മാവന്മാർ പൊന്നേ

ആ ആ ആ ഏ ഏ ഏ ഓ ഓ ഓ
ആ ആ ആ ഏ ഏ ഏ ഓ ഓ ഓ

കൈതോലാ പായ വിരിച്ച്, പായേലൊരു പറ നെല്ല് പൊലിച്ച്
കാതുകുത്താൻ എപ്പ വരും നിൻ്റമ്മാവന്മാർ പൊന്നേ
കാതുകുത്താൻ എപ്പ വരും നിൻ്റമ്മാവന്മാർ പൊന്നേ

ആ ആ ആ ഏ ഏ ഏ ഓ ഓ ഓ
ആ ആ ആ ഏ ഏ ഏ ഓ ഓ ഓ

കൈതോലാ

കുന്നത്തങ്ങാടി ഷാപ്പില് കേറി, പള്ള നിറയെ കള്ളു കുടിച്ച്
ആടിയാടി എപ്പോ വരും നിൻ്റങ്ങളമാര് പൊന്നേ
ആടിയാടിയാടി എപ്പോ വരും നിൻ്റങ്ങളമാര് പൊന്നേ

ആ ആ ആ ഏ ഏ ഏ ഓ ഓ ഓ
ആ ആ ആ ഏ ഏ ഏ ഓ ഓ ഓ

കൈതോലാ പായ വിരിച്ച്, പായേലൊരു പറ നെല്ല് പൊലിച്ച്
കാതുകുത്താൻ എപ്പ വരും നിൻ്റമ്മാവന്മാർ പൊന്നേ
കാതുകുത്താൻ എപ്പ വരും നിൻ്റമ്മാവന്മാർ പൊന്നേ

ആ ആ ആ ഏ ഏ ഏ ഓ ഓ ഓ
ആ ആ ആ ഏ ഏ ഏ ഓ ഓ ഓ
ആ ആ ആ ഏ ഏ ഏ ഓ ഓ ഓ
ആ ആ ആ ഏ ഏ ഏ ഓ ഓ ഓ
ആ ആ ആ ഏ ഏ ഏ ഓ ഓ ഓ
ആ ആ ആ ഏ ഏ ഏ ഓ ഓ ഓ


Hope you all enjoy the Kaithola paya virichu lyrics in malayalam.

Comments

Popular posts from this blog

Kaathil thenmazhayayi song lyrics in malayalam - കാതില്‍ തേന്‍ മഴയായ്‌

Malare mounama song lyrics in malayalam - മലരേ.. മൗനമാ.

വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്ക - Vaseegara Song Lyrics in Malayalam