വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്ക - Vaseegara Song Lyrics in Malayalam

Vaseegara Song Lyrics in Malayalam - വസീഗരാ  എൻ  നെഞ്ചിനിക്ക 

Here is the lyrics famous hit song Vassegara in malayalam Language.Many people always in search of Vaseegara Song Lyrics in Malayalam.Hope you all enjoy vaseegara lyrics in malayalam.Vaseegara Song Lyrics in Malayalam


Movie - Minnale

Directed by-Gautham Menon

Produced by-Sunanda Murali Manohar

Written by-Gautham Menon-Vipul D. Shah-"Dhinanthorum" Nagarajan

Starring -Madhavan-Abbas-Reema

Music by-Harris Jayaraj

Cinematography-R. D. Rajasekhar

Edited by-Suresh Urs

Production-company-Cee (I) TV Entertainment

Release date-2 February 2001

Running time-171 minutes

Country -India


Vaseegara Lyrics in Malayalam


വസീഗരാ  എൻ  നെഞ്ചിനിക്ക 
ഉൻ  പൊൻ  മടിയിൽ  തൂങ്കിനാൽ പോതും 
അധൈ കാനം  എൻ  കണ്ണുറങ്കാ  
മുൻ  ജന്മങ്ങളിൻ  യേക്കൻഗൾ തീരും 

വസീഗരാ  എൻ  നെഞ്ചിനിക്ക 
ഉൻ  പൊൻ  മടിയിൽ  തൂങ്കിനാൽ പോതും 
അധൈ കാനം  എൻ  കണ്ണുറങ്കാ  
മുൻ  ജന്മങ്ങളിൻ  യേക്കൻഗൾ തീരും 
നാൻ  നേസിപ്പതും സുവാസിപ്പതും  ഉൻ  ദയവാൽ  താനേ 
ഏൻഗുഗിരെൻ  തേൻഗുഗിരെൻ  ഉൻ  നിനൈവാൽ  നാനെ    നാൻ 

അധൈ മഴൈ  വരും  അതിൽ  നാനൈവോമൈ  
കുളിർ  കായ്ചലോടു  സ്നേഗം 
ഒരു  പോർവൈക്കുൽ  ഇരു തൂക്കം 
കുളു  കുളു  പോയ്‌ഗാൽ    സൊള്ളി  എന്നൈ  വേൽവായ്‌   
അതു  തെരിന്ധും  കൂടാ  അൻപേ 
മനം  അധൈയെഥാൻ  എതിർപാർക്കും 
എന്ഗേയും  പോകാമൽ  ദിനം  വീട്ടിലെയേ  നീ  വീണ്ടും 
സില  സമയം  വിളൈയാട്ടായി  ഉൻ  ആദൈക്കുള്ളെ     നാൻ  വീണ്ടും 

വസീഗരാ  എൻ  നെഞ്ചിനിക്ക 
ഉൻ  പൊൻ  മടിയിൽ  തൂങ്കിനാൽ പോതും 
അധൈ കാനം  എൻ  കണ്ണുറങ്കാ  
മുൻ  ജന്മങ്ങളിൻ  യേക്കൻഗൾ തീരും
തീരും  തീരും ..

ദിനം  നീ  കുളിത്തതും  എന്നൈ  തേടി 
എൻ  സേലൈ  നൂനിയാൽ  ഉൻധൻ   
തലൈ  തുടയ്പ്പായെ  അതു  കവിധൈ 
തിരുടൻ  പോൽ  പതുങ്ങിയേ  ദിദീർ  എൻഡ്രൂ   
പിന്നാലിരുന്ദു ‌  എന്നൈ  നീ  അനൈപ്പായെ  അതു  കവിധൈ 
യാരെനും  മണി  കെട്ടാൽ  അധൈ  സൊല്ല  കൂട  തെറിയാദെ 
കാതലെനും   മുടിവെളിയിൽ  ഗഡിഗാര  നേരം  കിടൈയാദെ 

വസീഗരാ  എൻ  നെഞ്ചിനിക്ക 
ഉൻ  പൊൻ  മടിയിൽ  തൂങ്കിനാൽ പോതും 
അധൈ കാനം  എൻ  കണ്ണുറങ്കാ  
മുൻ  ജന്മങ്ങളിൻ  യേക്കൻഗൾ തീരും 
നാൻ  നേസിപ്പതും സുവാസിപ്പതും  ഉൻ  ദയവാൽ  താനേ 
ഏൻഗുഗിരെൻ  തേൻഗുഗിരെൻ  ഉൻ  നിനൈവാൽ  നാനെ  നാൻ 

Hope you all Enjoy Vaseegara Song Lyrics in Malayalam.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Onapattin thalam thullum lyrics in malayalam - ഓണപ്പാട്ടിൻ താളം തുള്ളും തുമ്പപ്പൂവേ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ - Vishnu sahasranamam lyrics in kannada