കണ്ണേ കലൈമാനെ കന്നി മയിൽ എന്ന-Kanne kalaimane song lyrics in malayalam

Kanne kalaimane song lyrics in malayalam


Here we list out the song lyris in malayalam language for reders.Hope you all enjoy Kanne kalaimane song lyrics in malayalam.

Movie -Moondram Pirai

Released-1982

Genre-Feature film soundtrack

Language-Tamil

Producer-Ilaiyaraaja

Kanne kalaimane malayalam lyrics

Kanne kalaimane song lyrics in malayalamകണ്ണേ കലൈമാനെ കന്നി മയിൽ എന്ന
കണ്ടേൻ ഉനൈ നാനെ
കണ്ണേ കലൈമാനെ കന്നി മയിൽ എന്ന
കണ്ടേൻ ഉനൈ നാനെ
അന്തി പകൽ ഉന്നൈ നാൻ പാർക്കിറേൻ
ആണ്ടവനെ ഇതൈതാണ് കേൾകിറേൻ
രാരിരാരോ . . ഒരാരിരോ
രാരിരാരോ .. ഒരാരിരോ ..
കണ്ണേ കലൈമാനെ കന്നി മയിൽ എന്ന
കണ്ടേൻ ഉനൈ നാനെ

ഊമൈ എൻറാൽ ഒരു വഗൈ അമൈതി
എഴൈ എൻറാൽ അതിൽ ഒരു അമൈതി
നീയോ കിളിപ്പേട് പെൺ
പാടും ആനന്ദ കുയിൽ പേട്
എനോ ദെയ്‌വം സതി സെയ്തത്
പേടൈ പോലെ വിധി സെയ്തത്

കണ്ണേ കലൈമാനെ കന്നി മയിൽ എന്ന
കണ്ടേൻ ഉനൈ നാനെ
അന്തി പകൽ ഉന്നൈ നാൻ പാര്ക്കിറേൻ
ആണ്ടവനെ ഇതൈതാണ് കേൾകിറേൻ
രാരിരാരോ . . ഒരാരിരോ ..
രാരിരാരോ .. ഒരാരിരോ ..

കാതൽ കൊണ്ടേൻ കനവിനയ് വളർത്തേൻ
കണ്മണി ഉനൈ നാൻ കരുത്തിനിൽ നിറയ്‌
തേൻ
ഉണക്കേ ഉയിരാനെൻ എന്നാലും എനൈ നീ
മറവാതെ
നീ ഇല്ലാമൽ ഇതു നിമ്മതി
നീതാനെ... എൻ സന്നിധി

കണ്ണേ കലൈമാനെ കന്നി മയിൽ എന്ന
കണ്ടേൻ ഉനൈ നാനെ
അന്തി പകൽ ഉന്നൈ നാൻ പാർക്കിറേൻ
ആണ്ടവനെ ഇതൈതാണ് കേൾകിറേൻ
രാരിരാരോ . . ഒരാരിരോ ..
രാരിരാരോ .. ഒരാരിരോ ..
രാരിരാരോ . . ഒരാരിരോ ..
രാരിരാരോ .. ഒരാരിരോ ..

Hope you find and enjoy Kanne kalaimane song lyrics in malayalam language.

Comments

Popular posts from this blog

Onapattin thalam thullum lyrics in malayalam - ഓണപ്പാട്ടിൻ താളം തുള്ളും തുമ്പപ്പൂവേ

വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്ക - Vaseegara Song Lyrics in Malayalam

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ - Vishnu sahasranamam lyrics in kannada