Hanuman Chalisa Malayalam Lyrics

Hanuman Chalisa Malayalam Lyrics

Here we given hanuman chalisa lyrics malayalam for easy reading.

Hanuman Chalisa Lyrics Malayalam

Hanuman Chalisa Malayalam Lyrics


ദോഹാ
ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി |
വരണൌ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി ‖
ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൌ പവന കുമാര |
ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര ‖

ധ്യാനമ്
ഗോഷ്പദീകൃത വാരാശിം മശകീകൃത രാക്ഷസമ് |
രാമായണ മഹാമാലാ രത്നം വംദേ-(അ)നിലാത്മജമ് ‖
യത്ര യത്ര രഘുനാഥ കീര്തനം തത്ര തത്ര കൃതമസ്തകാംജലിമ് |
ഭാഷ്പവാരി പരിപൂര്ണ ലോചനം മാരുതിം നമത രാക്ഷസാംതകമ് ‖

ചൌപാഈ
ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര |
ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര ‖ 1 ‖

രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ |
അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ ‖ 2 ‖

മഹാവീര വിക്രമ ബജരംഗീ |
കുമതി നിവാര സുമതി കേ സംഗീ ‖3 ‖

കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ |
കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ ‖ 4 ‖

ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ |
കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ ‖ 5‖

ശംകര സുവന കേസരീ നംദന |
തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വംദന ‖ 6 ‖

വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര |
രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര ‖ 7 ‖

പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ |
രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ ‖ 8‖

സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ |
വികട രൂപധരി ലംക ജലാവാ ‖ 9 ‖

ഭീമ രൂപധരി അസുര സംഹാരേ |
രാമചംദ്ര കേ കാജ സംവാരേ ‖ 10 ‖

ലായ സംജീവന ലഖന ജിയായേ |
ശ്രീ രഘുവീര ഹരഷി ഉരലായേ ‖ 11 ‖

രഘുപതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഡായീ |
തുമ മമ പ്രിയ ഭരത സമ ഭായീ ‖ 12 ‖

സഹസ്ര വദന തുമ്ഹരോ യശഗാവൈ |
അസ കഹി ശ്രീപതി കംഠ ലഗാവൈ ‖ 13 ‖

സനകാദിക ബ്രഹ്മാദി മുനീശാ |
നാരദ ശാരദ സഹിത അഹീശാ ‖ 14 ‖

യമ കുബേര ദിഗപാല ജഹാം തേ |
കവി കോവിദ കഹി സകേ കഹാം തേ ‖ 15 ‖

തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീന്ഹാ |
രാമ മിലായ രാജപദ ദീന്ഹാ ‖ 16 ‖

തുമ്ഹരോ മംത്ര വിഭീഷണ മാനാ |
ലംകേശ്വര ഭയേ സബ ജഗ ജാനാ ‖ 17 ‖

യുഗ സഹസ്ര യോജന പര ഭാനൂ |
ലീല്യോ താഹി മധുര ഫല ജാനൂ ‖ 18 ‖

പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹീ |
ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീ ‖ 19 ‖

ദുര്ഗമ കാജ ജഗത കേ ജേതേ |
സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ ‖ 20 ‖

രാമ ദുആരേ തുമ രഖവാരേ |
ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ ‖ 21 ‖

സബ സുഖ ലഹൈ തുമ്ഹാരീ ശരണാ |
തുമ രക്ഷക കാഹൂ കോ ഡര നാ ‖ 22 ‖

ആപന തേജ സമ്ഹാരോ ആപൈ |
തീനോം ലോക ഹാംക തേ കാംപൈ ‖ 23 ‖

ഭൂത പിശാച നികട നഹി ആവൈ |
മഹവീര ജബ നാമ സുനാവൈ ‖ 24 ‖

നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബ പീരാ |
ജപത നിരംതര ഹനുമത വീരാ ‖ 25 ‖

സംകട സേ ഹനുമാന ഛുഡാവൈ |
മന ക്രമ വചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ ‖ 26 ‖

സബ പര രാമ തപസ്വീ രാജാ |
തിനകേ കാജ സകല തുമ സാജാ ‖ 27 ‖

ഔര മനോരധ ജോ കോയി ലാവൈ |
താസു അമിത ജീവന ഫല പാവൈ ‖ 28 ‖

ചാരോ യുഗ പ്രതാപ തുമ്ഹാരാ |
ഹൈ പ്രസിദ്ധ ജഗത ഉജിയാരാ ‖ 29 ‖

സാധു സംത കേ തുമ രഖവാരേ |
അസുര നികംദന രാമ ദുലാരേ ‖ 30 ‖

അഷ്ഠസിദ്ധി നവ നിധി കേ ദാതാ |
അസ വര ദീന്ഹ ജാനകീ മാതാ ‖ 31 ‖

രാമ രസായന തുമ്ഹാരേ പാസാ |
സദാ രഹോ രഘുപതി കേ ദാസാ ‖ 32 ‖

തുമ്ഹരേ ഭജന രാമകോ പാവൈ |
ജന്മ ജന്മ കേ ദുഖ ബിസരാവൈ ‖ 33 ‖

അംത കാല രഘുപതി പുരജായീ |
ജഹാം ജന്മ ഹരിഭക്ത കഹായീ ‖ 34 ‖

ഔര ദേവതാ ചിത്ത ന ധരയീ |
ഹനുമത സേയി സര്വ സുഖ കരയീ ‖ 35 ‖

സംകട ക(ഹ)ടൈ മിടൈ സബ പീരാ |
ജോ സുമിരൈ ഹനുമത ബല വീരാ ‖ 36 ‖

ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസായീ |
കൃപാ കരഹു ഗുരുദേവ കീ നായീ ‖ 37 ‖

ജോ ശത വാര പാഠ കര കോയീ |
ഛൂടഹി ബംദി മഹാ സുഖ ഹോയീ ‖ 38 ‖

ജോ യഹ പഡൈ ഹനുമാന ചാലീസാ |
ഹോയ സിദ്ധി സാഖീ ഗൌരീശാ ‖ 39 ‖

തുലസീദാസ സദാ ഹരി ചേരാ |
കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മഹ ഡേരാ ‖ 40 ‖

ദോഹാ
പവന തനയ സംകട ഹരണ - മംഗള മൂരതി രൂപ് |
രാമ ലഖന സീതാ സഹിത - ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ് ‖
സിയാവര രാമചംദ്രകീ ജയ | പവനസുത ഹനുമാനകീ ജയ | ബോലോ ഭായീ സബ സംതനകീ ജയ |
Comments

Popular posts from this blog

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ - Vishnu sahasranamam lyrics in kannada

Onapattin thalam thullum lyrics in malayalam - ഓണപ്പാട്ടിൻ താളം തുള്ളും തുമ്പപ്പൂവേ

വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്ക - Vaseegara Song Lyrics in Malayalam